Društvo DRUGI DOM si je zastavilo več ciljev in nalog. Eden izmed najbolj pomembnih je vsekakor izgradnja DRUGEGA DOMA – »hišk«, bivalnih enot (več v opisu »O društvu«).
Slovenija ima več društev in združenj, ki so namenjeni osebam s posebnimi potrebami. V našem društvu stojimo za stališčem, da nas je več- še vedno premalo, saj je problematika s področja zakonodaje in posledično odnosa javnosti tako široka, da bi težko posploševali, da gre za vsestransko pomoč, zajemajoč vsa društva enako.

Zato se je društvo DRUGI DOM odločilo, da bo namenilo svoj čas, izkušnje in znanje prav osveščanju javnosti in sicer na odkrit in javen način. Zato predstavljamo zgodbe otrok in družin v sliki in besedi in tako pokažemo polno čutnim in zdravim ljudem, da povsem enakovredno bivamo v njihovi sredini.

Opozarjamo na neprimeren, diskriminatoren odnos do oseb s posebnimi potrebami ter družinam nudimo pomoč pri reševanju tovrstnih kočljivih situacij.

Zaznavamo posebne potrebe ter zastopamo njihove interese.

Osebam s posebnimi potrebami pomagamo pri vključevanju v družbo in sodelovanju v vsakodnevnem življenju.

Organiziramo druženja staršev, družin in strokovnjakov.

Opozarjamo na odpravljanje arhitekturnih ovir v urbanem okolju, kar omogoča lažjo dostopnost in posledično prijaznejše bivanje oseb s posebnimi potrebami. Vzpodbujamo člane s posebnimi potrebami k opiranju na lastne moči in sposobnosti.

Opozarjamo pa tudi na dejstvo, da bodo naši otroci po naši smrti prepuščeni inštitucijam, ki so zanje neprimerne in da bodo s tem posledično kršene njihove pravice do dostojanstva in soodločanja o lastnem življenju. Zaradi naštetega je naše poslanstvo gotovo med najbolj humanimi, saj je njegovo bistvo KVALITETA ŽIVLJENJA in ne zgolj ŽIVLJENJE KOT PREŽIVETJE.

DO USPEHA NI DVIGALA … SO LE STOPNICE … ENA ZA DURGO, DAN ZA DNEM ...
 

Vsebinska zasnova spletne strani: DARJA MERKLIN